Aniin ezhiiyaan, Amik'oons nindiizhinaakaaz! Makwa O'doodem!nin Ojibwe Waswagoning nindoonjiibaa!Nin Mide'wiijiig!
Hello, how are you? My name is Little Beaver, I am of the Ojibwe Bear clan, I am from Wa Swa Goning. I am Midewiwin.